Skip to content
รถโฟล์คลิฟท์

2 อุบัติเหตุจากรถฟอร์คลิฟท์ทั่วไปและวิธีป้องกัน

รถยก (forklift) มาพร้อมกับอันตรายบางประการ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและทีมคลังสินค้าที่มีประสบการณ์ส่วนใหญ่ตระหนักดีถึงเรื่องนี้ ไม่มีวิธีใดที่จะขจัดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและความเสียหายของรถโฟล์คลิฟท์ได้… Read More »2 อุบัติเหตุจากรถฟอร์คลิฟท์ทั่วไปและวิธีป้องกัน